Sophia headshot

Sophia Softky

Manager, Development